• امام آمد
  • 22 بهمن مبارک باد
  • امر به معروف وظیفه همگانی است