Left Right

فیلم

صوت

عکس

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: کسی که شما را آفریده است بزرگ است و آنچه را که آفریده است نیز بزرگ است. از بس مرا بزرگ آفریده است، نتوانستم خودم را پیدا کنم. از بس یمین و یسار دارم. کوچک نیستم.

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: کسی که شما را آفریده است بزرگ است و آنچه را که آفریده است نیز بزرگ است. از بس مرا بزرگ آفریده است، نتوانستم خودم را پیدا کنم. از بس یمین و یسار دارم. کوچک نیستم.

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: کسی که شما را آفریده است بزرگ است و آنچه را که آفریده است نیز بزرگ است. از بس مرا بزرگ آفریده است، نتوانستم خودم را پیدا کنم. از بس یمین و یسار دارم. کوچک نیستم.