مطالب ویزه

فیلم

صوت

عکس

دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان فارس راه‌اندازی معاونت های ستاد شهرستان و دبیر خانه شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از سوی ادارات و نهادهای شهرستان کازرون را خواستار شد.

دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان فارس راه‌اندازی معاونت های ستاد شهرستان و دبیر خانه شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از سوی ادارات و نهادهای شهرستان کازرون را خواستار شد.

دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان فارس راه‌اندازی معاونت های ستاد شهرستان و دبیر خانه شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از سوی ادارات و نهادهای شهرستان کازرون را خواستار شد.