روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته ای است که....


روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته ای است که در طول تاریخ در عرصه ی تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار را به نمایش گذاشته اند .


۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶