تولیدات
انتخابات شب قدر نظام اسلامی

انتخابات شب قدر نظام اسلامی

اجزوه نتخابات شب قدر نظام اسلامی توسط قرارگاه شهید باقری منتشر شد.

جزوه ساختار انتخابات

جزوه ساختار انتخابات

جزوه مطالعاتی " ساختار انتخابات " با محوریت روند انتخابات ریاست جمهوری در ایران توسط قرارکاه شهید باقری منتشر شد.

جزوه انتخاب اصلح

جزوه انتخاب اصلح

جزوه مطالعاتی "انتخاب اصلح" با محوریت ویژگی های فرد اصلح توسط قرارگاه شهید باقری منتشر شد.