شهرستان ها
عظمت آفرینش انسان در کلام مرحوم دولابی

عظمت آفرینش انسان در کلام مرحوم دولابی

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: کسی که شما را آفریده است بزرگ است و آنچه را که آفریده است نیز بزرگ است. از بس مرا بزرگ آفریده است، نتوانستم خودم را پیدا کنم. از بس یمین و یسار دارم. کوچک نیستم.

راه‌اندازی معاونت های ستاد شهرستان ودبیر خانه شورای امربه ‌معروف و نهی‌ازمنکر در ادارات و نهادها
دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر فارس خواستار شد

راه‌اندازی معاونت های ستاد شهرستان ودبیر خانه شورای امربه ‌معروف و نهی‌ازمنکر در ادارات و نهادها

دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان فارس راه‌اندازی معاونت های ستاد شهرستان و دبیر خانه شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از سوی ادارات و نهادهای شهرستان کازرون را خواستار شد.