فهرست بستن

بایدن گفت که وی در 100 روز اول روز جمعه خود هدف 100 میلیون واکسن را برآورده می کند – واشنگتن پست

بایدن گفت که وی در 100 روز اول روز جمعه خود هدف 100 میلیون واکسن را برآورده می کند – واشنگتن پست

بایدن گفت که جمعه ، واشنگتن پست ، هدف 100 میلیون واکسن را در 100 روز اول خود برآورده خواهد کرد.